Wat is ‘n weer afgeleide instrument?

Weer afgeleide instrumente, of weer kontrakte, is ‘n gesofistikeerde finansiële oor-die-toonbank produk wat ontwerp is om ‘n groot verskeidenheid markspelers wat graag wil deelneem aan die weermark ten einde hulleself te verskans teen die finansiële impak van weersomstandighede, te kan akkommodeer. Deur die gebruik van weer-afgeleides kan ‘n mens jou besigheid op ‘n professionele wyse beskerm teen ekstreme weerstoestande. Weer-afgeleides kan aangepas word om in te skakel by elke kliënt se unieke risiko profiel en begroting.

Die weerafgeleide kontrak is gekoppel aan die klimaatstoestande soos gemeet deur ‘n spesifieke weerstasie of satelliet se posisie. Indien die gedefinieerde klimaatstoestand binne die raamwerk van die kontrak val, word ‘n vooraf bepaalde uitbetaling outomaties gemaak. Daar is dus geen eise wat ingedien word soos met tradisionele versekering nie.

Die kliënt spesifiseer die klimaatstoestande waarteen hulle verskans wil word en ook die tydperk waarbinne hulle die dekking benodig. Die uitbetalingstruktuur word ook deur die kliënt bepaal indien die klimatologiese insident sou plaasvind. ‘n Eenmalige premie word dan bereken, gebaseer op die spesifieke behoeftes. Die premie-bedrag is die enigste betaling wat die kliënt moet maak; hy is nie aanspreeklik vir enige verdere betaling(s) nie. Uitbetaling geskied outomaties en wel so gou as wat die spesifieke klimaatstoestand waarvoor die weer afgeleide gekoop is, dws waarteen die kliënt homself wou verskans, plaasvind. Indien die klimaatsomstandighede buite die kontrak se ooreengekome spesifikasies val, verval die opsie bloot as waardeloos en is die enigste verlies wat die kliënt het die premie wat betaal is.

Tipe weerafgeleides

Ons verskaf ‘n verskeidenheid weer afgeleide produkte wat aangepas kan word om elke kliënt se besondere behoeftes en risiko profiel te pas. Ons bied aan kliënte die geleentheid om hulleself teen ongunstige reënval, temperature en NDVI vlakke te verskans.

Hier is ‘n kort opsomming van die tipe weer afgeleide kontrakte wat ons verkoop asook eenvoudige voorbeelde daarvan:

Sertifikaat Doel Strategie Definisie
Reëndag sertifikaat (Daaglikse Indeks) Verskansing teen te veel reën ‘Call’ opsie Die kliënt definieer ‘n Reëndag deur die daaglikse drumpel te spesifiseer in millimeter. Die kliënt ontvang ‘n self gespesifiseerde uitbetaling, tot ‘n gespesifiseerde Maksimum, vir elke Reëndag wat die gekose Tref waarde oorskry word gedurende die tydperk van die kontrak
Voorbeeld:

XYZ Konstruksie ontvang ‘n tender om ‘n kantoorblok te bou. Die konstruksie moet binne ses maande afgehandel word. Die hoof risiko is vertragings as gevolg van te veel reën. Die daaglikse operasionele koste beloop R50 000, en indien dit meer as 20mm reën per dag val dan word alle konstruksie gestaak. XYZ konstruksie het begroot vir ten minste 10 sulke reëndae, maar hulle besluit om ‘n Reëndag Sertifikaat te koop indien dit vir meer as 10 dae in die tydperk meer as 20 millimeter per dag reën. XYZ spesifiseer ‘n bedrag van R50 000 vir elke reëndag bo die 10 dag tref waarde, met ‘n maksimum van R500 000. Die reënval vir die tydperk word via satelliet gemeet.

Die konstruksie tydperk is verby en daar was 15 dae wat meer as 20 millimeter per dag gereën het, dus ontvang XYZ ‘n bedrag van R50 000 × (15-10 reëndae) = R250 000

 Kliek op die foto vir ‘n groter weergawe
Sertifikaat Doel Strategie Definisie
Reënseisoen kontrak (Kumulatiewe indeks in mm Dekking teen oormaat reën ‘Call’ opsie Die kliënt ontvang ‘n vooraf bepaalde uitbetaling vir elke millimeter reën wat die kumulatiewe reënval vir die opsie tydperk die “Strike” waarde oorskry. Die uitbetaling word beperk tot ‘n vooraf bepaalde maksimum
Voorbeeld:

‘n Soja boer benodig beskerming teen vloede gedurende Maart. Hy koop ‘n reënseisoen sertifikaat met ‘n uitbetaling van R10 000 per millimeter reën vir elke millimeter reën bo die “Strike” waarde van 100 millimeter en ‘n maksimum uitbetaling van R1 000 000. Na die afloop van die opsiekontrak, het die satelliet 150 millimeter reën gemeet vir Maart maand. Die boer ontvang dus R10 000 × (150 – 100) = R500 000

 Kliek op die foto vir ‘n groter weergawe
Sertifikaat Doel Strategie Definisie
Droë seisoen kontrak
(Kumulatiewe indeks in mm)
Dekking teen oormaat reën ‘Put’ Opsie Die kliënt ontvang ‘n vooraf bepaalde uitbetaling vir elke millimeter reën wat die kumulatiewe reënval vir die opsie tydperk onder die “Strike” waarde is. Die uitbetaling word beperk tot ‘n vooraf bepaalde maksimum
Voorbeeld:

‘n Mielieboer benodig beskerming teen droogte gedurende Januarie en Februarie. Hy koop ‘n droë seisoen kontrak met ‘n uitbetaling van R20 000 vir elke millimeter reën wat dit minder as 100 millimeter reën, tot ‘n maksimum van R1 000 000. Na afloop van die kontrak periode het dit volgens die satelliet meting slegs 65 millimeter gereën gedurende Januarie en Februarie. Die boer ontvang dus R20 000 × (100-65) = R700 000

 Kliek op die foto vir ‘n groter weergawe
Sertifikaat Doel Strategie Definisie
Warm Dag Sertifikaat (Daaglikse Maksimum Temperatuur Indeks) Dekking teen ekstreme hitte ‘Call’ opsie Die kliënt definieer ‘n warm dag deur ‘n maksimum drumpel vas te stel in °C. Die kliënt ontvang ‘n voorafbepaalde uitbetaling, tot op ‘n bepaalde maksimum, vir elke warm dag bo die “Strike” waarde tussen die begin en end datums van die kontrak
Voorbeeld:

‘n Sojaboon boer benodig beskerming teen ekstreme hitte gedurende Januarie en Februarie. Hy koop ‘n warm dag sertifikaat, met ‘n uitbetaling van R50 000 vir elke dag wat die temperatuur bo 35°C is, bo die “Strike” waarde van 3 dae. Hy spesifiseer ‘n maksimum uitbetaling van R1 000 000. Na afloop van die kontrak periode, het die weerstasie 12 Warm dae bo 35 °C gemeet. Die boer ontvang dus R50 000 × (12-3) = R450 000

Kliek op die foto vir ‘n groter weergawe
Sertifikaat Doel Strategie Definisie
Koue Dag Sertifikaat (Daaglikse Minimum Temperatuur Indeks) Dekking teen ekstreme koue ‘Call’ opsie Die kliënt definieer ‘n koue dag deur ‘n minimum drumpel vas te stel in °C. Die kliënt ontvang ‘n voorafbepaalde uitbetaling, tot op ‘n bepaalde maksimum, vir elke koue dag bo die “Strike” waarde tussen die begin en end datums van die kontrak
Voorbeeld:

XYZ Konstruksie (Edms) Bpk benodig beskerming teen ekstreme koue gedurende Julie en Augustus. Hulle spesifiseer ‘n koue dag as ‘n dag waar die temperature onder 5°C gemeet word. XYZ spesifiseer ‘n “Strike” waarde as 2 koue dae en ‘n uitbetaling van R250 000 per houe dag bo die “Strike” waarde. Tot ‘n maksimum van R2 000 000. Na afloop van die kontrak periode was daar 5 dae wat kouer gemeet was as die  5°C wat gespesifiseer was. XYZ Konstruksie ontvang dus R250 00 × (5-2) = R750 000.

Kliek op die foto vir ‘n groter weergawe
Sertifikaat Doel Strategie Definisie
CAT Sertifikaat (Kumulatiewe Gemiddelde Temperatuur Indeks) Dekking teen bo of onder gemiddelde daaglikse temperature ‘Call’ of ‘Put’ Opsie Die kliënt ontvang ‘n vooraf bepaalde uitbetaling vir elke eenheid wat die CAT indeks bo (Call) of onder (Put) die “Strike” waarde vir die indeks is vir die kontrak periode. Die uitbetaling se maksimum waarde word vooraf bepaal
Voorbeeld:

Die Klere-Maatskappy Bpk is bekommerd dat ‘n bogemiddelde  warm  winter hulle verkope negatief gaan beïnvloed. Daar is ‘n 75% korrelasie tussen  koue temperature en hulle verkope en hulle besluit om ‘n CAT “Call” opsie te koop vir Junie en Julie met ‘n uitbetaling van R100 000 vir elke CAT eenheid bo ‘n “Strike” waarde van 850 CAT eenhede tot ‘n maksimum waarde van R5 000 000. Na afloop van die kontrak is daar 880 CAT eenhede gemeet, dus ontvang Die Groen Jas Ltd. R100 000 × (880-850) = R3 000 000.

Kliek op die foto vir ‘n groter weergawe
Sertifikaat Doel Strategie Definisie
HDD Sertifikaat (Hitte Graad Dag Indeks) Dekking teen bo of onder gemiddelde daaglikse temperature ‘Call’ of ‘Put’ Opsie HDD Sertifikate is baie dieselfde as CAT sertifikate, die groot verskil is dat HDD Sertifikate gemeet word in dae in plaas van kumulatiewe eenhede. Die kliënt spesifiseer ‘n daaglikse HDD drumpel in °C. Die kliënt ontvang ‘n vooraf bepaalde uitbetaling, tot ‘n maksimum, vir elke HDD dag bo (Call) of onder (Put) die gekose “Strike” waarde vir die durasie van die kontrak.
Voorbeeld:

‘n Mielieboer benodig beskerming teen ‘n koue November. Hy koop ‘n HDD put opsie sertifikaat met ‘n uitbetaling van R50 000 per dag wat die HDD waarde onder 5 °C gemeet word. Die boer kies ‘n “Strike” waarde van 3 dae met ‘n maksimum uitbetaling van R300 000.

Na afloop van die kontrak is die totale was daar 7 dae wat die HDD gemeet was onder 5 °C. Dus ontvang die boer R50 000 × (7-3) = R200 000.

Kliek op die foto vir ‘n groter weergawe
Sertifikaat Doel Strategie Definisie
Lae NDVI Sertifikaat Dekking teen lae NDVI vlakke ‘Put’ Opsie Die kliënt ontvang ‘n vooraf ooreengekome uitbetaling vir elke eenheid wat die NDVI Indeks onder die “Strike” waarde vir die periode gekose periode gemeet word, tot ‘n vooraf gekose maksimum.
Voorbeeld:

‘n Beesboer benodig droogte dekking van November tot Maart. Hy koop ‘n NDVI Sertifikaat wat R100 000 uitbetaal vir elke 0.1 eenheid onder die gekose “Strike” waarde. Die boer kies die 25 jaar gemiddelde NDVI waarde (1.2) vir die tydperk as sy “Strike” waarde. Na afloop van die kontrak is die satelliet gemete NDVI vlakke 0.8, dus ontvang die boer ‘n uitbetaling van R100 000×(1.2-0.8)=R400 000.

Kliek op die foto vir ‘n groter weergawe